Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Real Solutions Haarlem. Versie 17-05-2018.

Klik hier voor een printbare versie.

Artikel 1. Algemeen.

 • Op alle betrekkingen, inclusief de toekomstige, tussen Real Solutions Haarlem en de Klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij genoemde contractspartijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door Real Solutions Haarlem opgestelde algemene voorwaarden.
 • Real Solutions Haarlem behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Zulke wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds met de Klant gesloten overeenkomsten. Wijzigingen treden in werking op een in de bekendmaking genoemd tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze wijziging, dient zij dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening.
 • Deze algemene voorwaarden zullen naar de letter van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden, mochten een of meer punten uit deze overeenkomst niet geldig zijn voor de wet, blijven de andere punten onveranderd geldig.

Artikel 2. Persoonsgegevens.

 • Real Solutions Haarlem zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in relatie tot de producten en diensten van Real Solutions Haarlem en in geen geval ter beschikking worden gesteld aan derden.
 • Real Solutions Haarlem neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

Artikel 3. Gebruik van de website & webshop.

 • Onderhavige website wordt geëxploiteerd en beheerd door de Real Solutions Haarlem B.V. (hierna genoemd 'Real Solutions Haarlem'), KvK 55022944, gevestigd op A. Hofmanweg 75, 2031BH te Haarlem (Nederland), Telefoonnummer 0031(0)889277277, Fax: 0031(0)889277299, e-mail: info@rshaarlem.com
 • De gebruiker verklaart alle informatie en al het nodige advies te hebben ontvangen van Real Solutions Haarlem om de website correct te gebruiken, die toegankelijk is op het adres http://shop.rshaarlem.com/conditions.php
 • Om de voorgestelde producten en diensten te gebruiken, moet de gebruiker zich identificeren en hij ontvangt hiervoor een gebruikersnaam (login/email adres) en een paswoord. De gebruiker blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn paswoord en van elk gebruik ervan dat zonder zijn medeweten zou kunnen plaatsvinden. Bij twijfel over de vertrouwelijke aard van het paswoord moet de gebruiker dit onmiddellijk meedelen aan Real Solutions Haarlem op het e-mailadres: support@rshaarlem.com.
 • De gebruiker moet zich uitrusten met de nodige menselijke en computermiddelen om zijn connectiviteit met de website te verzekeren. Zo blijft de gebruiker alleen verantwoordelijk voor de computer- en menselijke middelen die hij nuttig acht om hiervoor te gebruiken.
 • De toegang tot de website is enkel toegestaan behoudens de aanvaarding van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden, die Real Solutions Haarlem echter op elk ogenblik vrij mag wijzigen door wijzigingsberichten of links naar dergelijke berichten rechtstreeks op de website te plaatsen. Elk bericht kan ook via e-mail of per post worden verstuurd naar de gebruiker.
 • De bijkomende regels en gedragslijnen worden geacht een vast onderdeel te vormen van deze algemene voorwaarden. Er wordt de gebruiker dus aangeraden om regelmatig de laatste versie van deze voorwaarden te raadplegen, die permanent beschikbaar zijn op het volgende adres: http://shop.rshaarlem.com/conditions.php
 • Door toegang te nemen tot de website aanvaardt de gebruiker om exacte, up-to-date- en volledige informatie te bezorgen en ervoor te zorgen dat ze regelmatig geüpdatet wordt. Anders heeft Real Solutions Haarlem het recht om de account op te heffen of op te zeggen, of de toegang te weigeren tot de hele website of een deel ervan.
 • In het kader van het gebruik van de website ziet de gebruiker er uitdrukkelijk van af om: om het even welke content weer te geven, te downloaden, te versturen, via e-mail of op elke andere manier door te geven die illegaal, schadelijk, dreigend of misleidend is, een vorm van pesterij is, lasterlijk, vulgair, obsceen of bedreigend is voor de persoonlijke levenssfeer van iemand anders, haatdragend, racistisch of op een andere manier afkeurenswaardig is; om het even welke content te raadplegen, weer te geven, te downloaden, te versturen of door te geven die in strijd zou zijn met de geldende nationale en internationale wetten; te trachten een fout van andere gebruikers te veroorzaken door de naam of maatschappelijke benaming van andere personen wederrechtelijk te gebruiken; om het even welke content te downloaden, weer te geven, te versturen of via e-mail of op elke andere manier door te geven die in strijd is met een octrooi, gedeponeerd handelsmerk, productiegeheim, intellectueel eigendomsrecht of elk ander eigendomsrecht dat aan iemand anders toebehoort; om het even welke reclame of promotiemateriaal te downloaden, weer te geven, te verzenden, via e-mail of op een andere manier door te geven die ongevraagd of niet toegelaten is (met name zich overgeven aan "spam", het doorsturen van "junk mail", kettingbrieven of elke andere vorm van een dringend verzoek); om het even welke content te downloaden, weer te geven, via e-mail of op elke andere manier door te sturen die computervirussen bevat of om het even welke andere code, dossier of programma die bedoeld zijn om de werking van de hele software, computer, of telecommunicatietool te onderbreken, te vernietigen of te beperken, zonder dat deze opsomming beperkt is; om het even welke daad te stellen die een storend effect heeft en het vermogen van de andere gebruikers om toegang te nemen tot de website belemmert; de service, de servers, de netwerken verbonden aan de service te belemmeren of te verstoren, of te weigeren zich te houden aan de vereiste voorwaarden, aan de procedures, algemene regels of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de netwerken die verbonden zijn met de website; op welke manier ook een andere gebruiker of andere gebruikers te pesten; persoonlijke gegevens te verzamelen en te bewaren met betrekking tot andere gebruikers.
 • Real Solutions Haarlem waarborgt dat de elementen, diensten en functies die ter beschikking worden gesteld van de gebruiker, als ze gebruikt worden in overeenstemming met de opgegeven aanwijzingen, substantieel conform zijn aan de algemeen aanvaarde normen, en dat de software en alle elementen gecreëerd door Real Solutions Haarlem en ter beschikking gesteld van de gebruiker, de rechten van derden naleven, en over het algemeen niet verboden zijn.
 • Real Solutions Haarlem is over het algemeen gehouden tot een inspanningsverbintenis.
 • Real Solutions Haarlem kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker oploopt in het kader van het gebruik van de website en/of de ter beschikking gestelde inhoud ervan. Evenzo is Real Solutions Haarlem enkel aansprakelijk voor zijn eigen bedrog of zware fout. Real Solutions Haarlem is niet verantwoordelijk voor het bedrog of de zware fout van zijn aangestelde, committenten en in het algemeen zijn uitvoeringsagenten.
 • De gebruiker zal Real Solutions Haarlem ook schadeloos stellen tegen elke klacht, in een van de volgende gevallen: verlies van zakelijke kansen of inkomsten in verband met het werken of niet werken, het gebruiken of niet gebruiken van de website, of met de content die erop staat of erop moet staan; illegale of ongeoorloofde indringing door derden in de webserver of website van Real Solutions Haarlem; invoering van een computervirus in de webserver of op de website van Real Solutions Haarlem; tijdelijke versperring van de bandbreedte; onderbreking van de Internetverbinding om een reden die buiten de controle van Real Solutions Haarlem valt.
 • De gebruiker aanvaardt dat de functies die op de website worden aangeboden, kunnen evolueren. Zo kunnen bepaalde functies worden opgeheven en andere worden toegevoegd, zonder dat de gebruiker van mening kan zijn dat de toegang tot een bepaalde functie een verworven recht vormt. Evenzo zal Real Solutions Haarlem alleen beslissen over de mogelijkheid om elke content die wordt voorgesteld op de website op te nemen/op te heffen.
 • Real Solutions Haarlem behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en om welke reden ook de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, en dit zonder de gebruiker hierover vooraf te moeten inlichten.
 • Dit geldt bijvoorbeeld ook in geval van onderhoud van de website of een belangrijke wijziging van de aangeboden diensten en/of functies. Real Solutions Haarlem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade in verband met een wijziging, opheffing of onderbreking van de toegang tot de website, om welke reden ook.
 • De gebruiker geniet een gebruikslicentie van de website en de inhoud ervan, dat niet overdraagbaar is en uitsluitend beperkt is tot een gebruik voor persoonlijke doeleinden. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de geldigheidsduur van de gebruikersnaam en het paswoord, die worden meegedeeld door Real Solutions Haarlem.
 • Prijsinformatie op de website is van vertrouwelijke aard en mag in geen geval ter beschikking worden gesteld aan derden.
 • De informatie, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, grafische kaarten enz. die toegankelijk zijn via de website, zijn beschermd door het intellectuele en/of industriële eigendomsrecht.
 • Tenzij Real Solutions Haarlem en/of de betrokken derde hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft, mag de gebruiker geen afgeleide werken wijzigen, reproduceren, huren, lenen, verkopen, verdelen of creëren die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op elementen die aanwezig zijn op de website. Bijgevolg is het verboden (en de gebruiker mag geen toestemming geven aan iemand anders) om een afgeleid werk te kopiëren, te wijzigen, te creëren, het ontwerp of de assemblage om te keren of op een andere manier te trachten de broncode te vinden, of elk recht verbonden aan de website en de inhoud ervan te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven of door te geven, op welke manier ook.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud.

 • Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Real Solutions Haarlem is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 • De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 5. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

 • Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Klant tot het doen van een aanbod. Real Solutions Haarlem is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Een aanbod van de potentiële Klant als genoemd in artikel 5.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  - de potentiële Klant heeft de gegevens ingevuld op het bestelformulier en per fax naar Real Solutions Haarlem verzonden. Deze zijn door Real Solutions Haarlem ontvangen.
  - de potentiële Klant heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
  - een offerte is door de Klant getekend en door Real Solutions Haarlem ontvangen ingeval door Real Solutions Haarlem een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven e-mail adres. Deze overeenkomst kan door Real Solutions Haarlem herroepen worden in geval de Klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Real Solutions Haarlem de Klant dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
 • Klant en Real Solutions Haarlem komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 5.3 en 5.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Real Solutions Haarlem gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Real Solutions Haarlem garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 • Na datum van de opdrachtbevestiging heeft RSH het recht om bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever tot 25% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen, onverkort het recht van RSH op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
 • Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, in welke vorm dan ook, van RSH zijn vrijblijvend en gelden enkel ten titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De door RSH genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzen alsmede op de vervoersprijzen vanaf het bedrijf, het magazijn of andere opslag- plaats van RSH. Niet bij de prijs inbegrepen zijn installatie-, inbedrijfstelling- en demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen, heffingen, koersverschillen, extra vervoerskosten en verzekeringskosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Prijzen.

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's exclusief BTW, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
 • De Klant is de prijs verschuldigd die Real Solutions Haarlem in haar bevestiging conform artikel 5.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Real Solutions Haarlem worden gecorrigeerd.
 • Bezorgkosten bedragen bij vooruitbetaling €9,50. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant medegedeeld.
 • In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
 • Indien een prijsverlaging wordt doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de koper geen recht op deze prijsverlaging.
 • Real Solutions Haarlem is bevoegd om wijzigingen in (kost)prijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer prijzen van arbeid, valutakoersen, emballage, belastingen, heffingen of (de gevolgen van) andere overheidsmaatregelen en wet-/of regelgeving een op een aan Klant door te berekenen. In het verlengde hiervan geldt dat Klant zich ervan bewust is dat alle door Real Solutions Haarlem geoffreerde prijzen (ook na opdrachtbevestiging) onder voorbehoud van (kost)prijswijzigingen worden gedaan, welke Real Solutions Haarlem te allen tijde aan Klant (eenzijdig) kan doorberekenen. Dit geldt ook voor de geoffreerde (ver)koopprijzen voor Producten, welke direct zijn gekoppeld aan de valutakoersen en derhalve dagelijks fluctueren.
 • Indien de door Real Solutions Haarlem opgegeven prijzen blijken te zijn gebaseerd op een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout, dan zal Real Solutions Haarlem Klant daarover onverwijld informeren nadat haar de fout bekend is geworden en is zij gerechtigd om met terugwerkende kracht alsnog de juiste prijzen aan Klant in rekening te brengen.

Artikel 7. Betaling

 • Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag binnen 14 dagen netto op de factuur aangegeven termijn aan Leverancier betalen zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening. Indien de betalingstermijn niet op de factuur is aangegeven zal afnemer binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.
 • Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim.
 • Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het vorige lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1,5 %.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het factuurbedrag.
 • Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

Artikel 8. Levering, leveringstijd, vermissing en of schade.

 • Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De uiterste leveringstermijn is 30 werkdagen na ontvangst van de bevestiging, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 werkdagen is na ontvangst van de betaling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren
 • Indien de beschikbaarheid van een artikel nadat de bestelling is geplaatst om welke reden dan ook meer dan 5 werkdagen vertraagd wordt, dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Real Solutions Haarlem streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen telefonisch of per e-mail aan de Klant te melden.
 • Alle door Real Solutions Haarlem verstuurde zendingen zijn voorzien van de service handtekening voor ontvangst en worden enkel aangeboden aan het door de klant opgegeven adres tenzij expliciet anders is overeengekomen. Zodra de te leveren zending op het door de klant opgegeven afleveradres is geleverd en er is getekend voor ontvangt ontstaat er een Proof Of Delivery, hierna te noemen POD en gaat het risico van de zendingen en de inhoud ervan over op de klant. De klant dient de zending daarom goed te controleren op het juist aantal colli en eventuele transsportschade alvorens te tekenen voor de POD. In het geval van een incomplete levering of transportschade dient de klant dit altijd als aantekening bij de vervoeder en daarna bij Real Solutions Haarlem te melden binnen 24 uur na de getekende POD. In geval de klant vermoedt dat de zending is geopend, gescheurd of beschadigd dient de inhoud eerst te worden controleert alvorens er voor de zending wordt getekend. In geval van vermissing van (een deel van) de inhoud dient de zending te worden geweigerd.
 • Vermissing van de zending, deels of in zijn geheel, fraude of elke andere vorm van een manco zijn voor risico en rekening van de klant nadat er een POD is opgesteld. De POD van de vervoerder is hierin altijd leidend.
 • Manco’s dienen uiterlijk 24 uur na het tot stand komen van een POD te worden gemeld bij Real Solutions Haarlem. Na deze 24 uur worden manco’s niet meer in behandeling genomen.
 • Indien de klant zelf kiest voor een vervoerswijze of alternatieve vervoersmethoden, gaat het risico van de zending en de inhoud over op de klant zodra de zending het magazijn van Real Solutions Haarlem heeft verlaten.
 • Real Solutions Haarlem heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving veroorzaakt door vertraging van de levering (vertragingsschade).
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid.

 • Voor door Real Solutions Haarlem geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product gegeven wordt. Real Solutions Haarlem vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
 • Real Solutions Haarlem is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Real Solutions Haarlem heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • Indien Real Solutions Haarlem om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, is Real Solutions Haarlem uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander te Real Solutions Haarlem haar keuze. De vergoeding zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het betreffende product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt zonder dat Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd of indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
 • De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig of indien de goederen door anderen dan Real Solutions Haarlem zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 • De Klant is gehouden Real Solutions Haarlem te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Real Solutions Haarlem zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Klant dienen te komen.
 • Wanneer producten buiten de garantietermijn vallen dan wel schade hebben als gevolg van oneigenlijk gebruik (bijv. val-, vochtschade of schade ontstaan bij verzending van het defecte product naar Real Solutions Haarlem) ontvangt de klant, alvorens tot reparatie wordt overgegaan, een schriftelijke prijsopgave. Indien geen akkoord voor de prijsopgave wordt gegeven doet de klant daarmee afstand van het product of wordt het product op kosten van de klant geretourneerd.

Artikel 10. Voorwaarden retourzendingen

 • Algemeen
  Elke aanvraag tot retourzenden dient digitaal te worden aangevraagd via http://www.rshaarlem.com/rma_form/ en goedgekeurd door het support team van Real Solutions Haarlem.
  Producten kunnen slechts teruggestuurd worden na ontvangst van een geldig RMA nummer. Retouren zonder geldig RMA nummer worden niet geaccepteerd en/of in behandeling genomen.
  Een RMA nummer is tot en met 8 werkdagen na uitreiking geldig; betreffende producten dienen binnen deze termijn bij ons te worden aangeboden. Na 8 werkdagen vervalt het RMA nummer en wordt de aanvraag automatisch gesloten. Er dient hierna een nieuwe aanvraag tot terugzending ingediend te worden.
  Enkel producten die bij Real Solutions Haarlem zijn aangekocht, kunnen teruggestuurd worden. Controle hiervan gebeurt op basis van factuur- en/of serienummers.
  Producten welke niet zijn aangekocht via Real Solutions Haarlem en ter service worden aangeboden kunnen in overleg worden geaccepteerd. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan zullen vooraf aan de klant worden communiceert. Na akkoord op de vergoeding van de klant zal er een geldig RMA nummer worden aangeboden.
 • Technische retour voorwaarden.
  Producten die worden teruggestuurd moeten altijd degelijk verpakt zijn voor transport om beschadiging aan het product en de productverpakking te voorkomen. Indien Real Solutions Haarlem producten ontvangt die ondeugdelijk zijn verpakt, zal 5 euro ex BTW verpakkingskosten voor het retourtransport, plus een vergoeding voor eventuele schade aan het product in rekening worden gebracht. Om onnodige beschadiging, problemen of vertraging bij de reparatie te voorkomen dienen de volgende maatregelen genomen te worden:
  • maak altijd een of meerdere back-ups van uw data en wis uw gegevens zorgvuldig alvorens datadragers retour te zenden,
  • garantie geldt enkel voor defecten die vallen onder fabrieksgarantie. Software (incl. virussen) valt niet onder garantie.
  • indien van toepassing, voeg communicatie met de fabrikant toe en vermeld een fabrikant ticketnummer voor een snellere afhandeling.
  • Anonimiseer eventuele klantgegevens op facturen en communicatie indien deze gegevens anders zijn dan uw eigen uw gegevens.
  • Accessoires welke niet van origine toebehoren aan het originele en defecte product zoals bijvoorbeeld harde schijven, geheugenmodules etc., dienen niet te worden meegestuurd. Real Solutions Haarlem is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, beschadigen of enige andere vorm van schade aan accessoires en of artikelen anders dan waarvoor de retourzending is geaccepteerd.
  Artikelen die retour worden verstuurd naar Real Solutions Haarlem kunnen uitsluitend naar het volgende adres worden gestuurd:

  Real Solutions Haarlem BV
  Retour: [RMA-NUMMER]
  A. Hofmanweg 75
  2031BH Haarlem

  Het RMA-NUMMER moet duidelijk op de omdoos worden vermeld en niet op de productdoos zodat schade aan de oorspronkelijke doos uitgesloten is. Vermeld ook altijd het RMA-NUMMER op de verzendingsdocumenten.
 • Verantwoordelijkheid en privacy
  De verantwoordelijkheid en de verzendkosten voor het retourzenden van producten zijn voor rekening van de klant tenzij anders overeengekomen. Beschadigen, ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
  Real Solutions Haarlem gaat met de grootste mogelijke zorg om met producten en data van haar klanten. Real Solutions Haarlem is echter zeer uitdrukkelijk in geen enkel geval verantwoordelijk voor mogelijk verlies, schade veroorzaakt door verlies, misbruik of diefstal van data of elke andere vorm van schade in relatie tot data welke toebehoort aan haar klanten.

Artikel 11. Redenen voor retourzending

 • Defecte producten (RMA)
  Real Solutions Haarlem biedt geen enkele andere garantie aan dan degene die door de fabrikant aan Real Solutions Haarlem wordt opgelegd tot maximaal van 24 maanden na aankoop. De garantievoorwaarden welke worden aangeboden door Real Solutions Haarlem zijn een exacte kopie van de garantievoorwaarden van de fabrikant met een beperking van 24 maanden na aankoopdatum. Deze garantievoorwaarden zijn ter inzage online beschikbaar op http://www.rshaarlem.com/ondersteuning/ of via de officiële website van de desbetreffende fabrikant. Enkel en alleen wanneer de fabrikant geen eigen retourbeleid aanbiedt, handelt Real Solutions Haarlem de garantie af volgens het bring-in and return principe indien het product aan de garantievoorwaarden voldoet. Wanneer er geen defect is gevonden (non failure found, NFF) wordt het artikel teruggestuurd naar de klant en heeft Real Solutions Haarlem het recht onderzoek- en verzendkosten in rekening te brengen met een minimum van € 25 ex BTW per NFF.
 • Verkeerde levering door Real Solutions Haarlem (MANCO levering)
  Elke verkeerde levering (verkeerde product, te veel, te weinig etc) moet gemeld worden binnen 3 werkdagen na aankomst aan het Real Solutions Haarlem support team via support@rshaarlem.com onder vermelding van ordernummer of factuurnummer.
  Enkel ongeopende producten in originele staat, zonder beschadiging aan de doos, zullen aanvaard worden voor terugzending. Transportkosten voor de terugzending komen ten laste van Real Solutions Haarlem.
 • Beschadigde levering door Real Solutions Haarlem (Beschadigde levering)
  Elke zichtbaar schade aan de buitenkant van een omdoos of pallet moet gemeld worden bij de bezorger als aantekening op het bewijs van aflevering en tevens binnen 3 werkdagen aan het Real Solutions Haarlem support team via support@rshaarlem.com onder vermelding van ordernummer of factuurnummer met eventueel een foto van de beschadiging. Indien het erg aannemelijk of zichtbaar is dat door de transportschade de inhoud van de zending eveneens is beschadigd dient de zending te worden geweigerd. Transportkosten voor de terugzending komen ten laste van Real Solutions Haarlem.
 • Specifieke/exotische producten (CRMA)
  Producten die specifiek besteld en of geassembleerd werden voor de klant bij een fabrikant, leverancier of Real Solutions Haarlem en online gekenmerkt zijn door de status "Niet op voorraad, wordt geleverd op bestelling." of op enige andere wijze aan de klant kenbaar gemaakt dan wel redelijkerwijs aangenomen kan worden dat de order speciaal is geassembleerd of besteld, kunnen door Real Solutions Haarlem niet worden teruggenomen. Indien een fabrikant, leverancier of Real Solutions Haarlem onder coulance toch een retourzending accepteert heeft Real Solutions Haarlem of de fabrikant / leverancier het recht hier (restockings) kosten voor te rekenen. Transportkosten en verantwoordelijkheid voor de terugzending komen ten laste van de klant.
 • Onverkochte voorraad, verkeerde of geannuleerde bestelling door de klant. (CRMA)
  Retour zenden is uitsluitend mogelijk na goedkeuring van Real Solutions Haarlem en onder de volgende voorwaarden tenzij anders schriftelijk overeengekomen door beide partijen:
  • Product is een courant voorraad artikel
  • Het product is onbeschadigd en ongebruikt
  • Het product bevindt zich in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking
  • Aanvraag tot 1 maand na de factuur datum
  Real Solutions Haarlem heeft ten alle tijden het recht retourzendingen te weigeren of te belasten met minstens 15% restockings kosten over de aanschafwaarde met een minimum van € 25 ex BTW per item. Retouren met een waarde onder de 25 euro ex BTW worden niet geaccepteerd. Transportkosten en verantwoordelijkheid voor de terugzending komen ten laste van de klant.

Artikel 12. Overmacht.

 • In geval van overmacht is Real Solutions Haarlem niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, internationale conflicten, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Real Solutions Haarlem of enige derden die diensten aan Real Solutions Haarlem leveren, boycotacties of maatregelen van enige overheid. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 13. Toepasselijke recht en geschillenregeling

 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Real Solutions Haarlem is het Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen tussen Real Solutions Haarlem en Klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud (Nur Deutsche Kunden / Alleen voor Duitse klanten)

EIGENTUMSVORBEHALT

 • Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Anspräche gegen uns.
 • Bei einer Verarbeitung unserer Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache, wobei unser Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren entspricht.
 • Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab.
 • Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten.
 • Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen.
 • Bei Zahlungsverzug oder begröndeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwärdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.
 • Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.
 • Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht.

Aanvullende algemene voorwaarden betreffende de WarrantyCare service producten:

 • De aankoop overeenkomst m.b.t. het gekochte product met WarrantyCare en de daarbij horende wettelijke verplichtingen zullen niet worden overgenomen van de verkopende partij. Reclamatie , crediteren, ruilen en of upgraden van het product kan alleen door de verkopende partij worden gerealiseerd. WarrantyCare neemt enkel de afhandeling van de fabrieksgarantie over door als servicepunt de afhandeling te faciliteren.
 • Voor fabrieksgarantie zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant leidend tenzij anders is overeengekomen middels een upgrade van uw WarrantyCare Basic naar een Advanced of Premium pakket. (Zie hier voor de algemene voorwaarden van Synology).
 • WarrantyCare is niet verantwoordelijk voor schade of omzetderving als gevolg van dataverlies, vertraging in het reparatieproces of verzending veroorzaakt door overmacht. Mocht WarratyCare toch aansprakelijk worden gesteld dan zal de verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zijn dan het (totaal) bedrag dat door WarrantyCare aan de klant in rekening is gebracht voor haar service.

Zorg altijd voor een backup van uw gegevens.

 • Verstuur het artikel altijd goed verpakt en indien van toepassing met handtekeing voor ontvangst en verzekerd. De verzender is altijd verantwoordelijk voor de zending tot het moment van overdracht aan Warrantycare
 • Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd en gaan retour afzender.

Aanvullende voorwaarden Real Solutions Haarlem OUTLET artikelen:

Outlet artikelen met de daarbij horende voorraden worden nagenoeg real-time bijgehouden. Prijzen zijn stuksprijzen excl. BTW af Haarlem.

 • Producten worden toegekend op basis van "First comes first serves" en "Op is op".
 • Reserveren van producten is niet mogelijk.
 • Real Solutions Haatlem is niet verplicht tot het leveren van een gelijkwaardig of soortgelijk product, noch tot het verlenen van een prijscompensatie als blijkt dat het product op het moment van bestellen niet meer leverbaar is.
 • Garantie op outlet B-Stock producten is beperkt:
  • De garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant zijn van toepassing, mits de garantieclaim door de fabrikant wordt erkend.
  • Garantie-aanspraken dienen direct aan de fabrikant te worden gericht tenzij anders vermeld.
  • Real Solutions Haarlem is volledig gevrijwaard van eventuele garantie-aanspraken.
 • Garantie op outlet C-Stock producten is beperkt:
  • Geen fabrieksgarantie van toepassing tenzij anders vermeld.
  • Garantie beperkt tot juiste werking van het product.
  • Er geldt een retourrecht / zichttermijn van 4 werkdagen.
  • Real Solutions Haarlem is volledig gevrijwaard van eventuele garantie-aanspraken.

Daar waar de Outlet Voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden, zijn de Outlet voorwaarden van toepassing.

Verwerkersovereenkomst

Versie 17-05-2018

Deze verwerkersovereenkomst is een bijlage bij "Algemene voorwaarden Real Solutions Haarlem. Versie 11-01-2018." (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen Klant (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en Real Solutions Haarlem B.V. (hierna: Verwerker).

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst en wel voor het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
 3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
 5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA's).

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst alleen gebruik maken van de in Bijlage 2 genoemde derden zonder nadere toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke, welke toestemming onderwerp kan zijn van nadere voorwaarden.
 2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
 3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

 1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

 1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
  • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
  • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
  • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  • de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
 2. Deze audit mag eens per jaar plaatsvinden.
 3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 10.000,00.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken ("zaakschade");
  • redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
  • redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
 5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door het accepteren van de Algemene Voorwaarden van Verwerker door Verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker - naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke - alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
 4. Deze verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Van de categorieën betrokkenen:

 • Klanten
Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

Bijlage 2: Derden

Inschakelen van derden

Verwerker heeft toestemming voor het inschakelen van derden in de volgende categorieën in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 • Vervoerders
 • Leveranciers
 • Fabrikanten

Volgende